AULA PARTICULAR DE INGLÊS no local e horário de sua preferência em São José dos Campos.
Aulas de Holandês - Curso de Holandês com aulas particulares em São José dos Campos, São Paulo.

Belgium: Statutory Inspections & Conformity Assessments on Lifting and Hoisting Equipment.

Lifting and hoisting equipment are in Belgium subject to local statutory regulations. New constructed lifting & hoisting equipment is to be assessed and approved by accredited bodies (NoBo = Notified Body).

Occupational health and safety (OH&S) issues are regulated under the Belgian OH&S legislation:

General regulations concerning protection at work
ARAB: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
RGPT: Règlement général pour la protection du travail

Regulations concerning the well-being at work
Codex over het welzijn op het werk
Code sur le bien-être au travail

Conformity Assessments & Statutory Inspections on Lifting and Hoisting Equipment.
ARAB/RGPT art. 280 (= Conformity Assessments)

ARAB/RGPT art. 281 (= Statutory Periodic Inspections)

+ European Machinery Directive

Dutch:
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Titel III - Bijzondere bepalingen toepasselijk in zekere nijverheidstakken

Hoofdstuk I: Toestellen, installaties, arbeidsprocédés, gemeen aan verscheidene nijverheidstakken

Afdeling II. - Hefwerktuigen

VI. Keuring bij ontvangst en onderzoeken

Art. 280 is opgeheven wat betreft de bepalingen inzake de keuring voor indienststelling van de personen-
en fabrieksliften die na 30 juni 1999 in de handel worden gebracht en in gebruik genomen
Artikel 280. Het bedrijfshoofd is er toe verplicht elke personenlift, elke goederenlift, elke fabriekslift, elke personenbouwlift, elke materiaallift, en elk ander hefwerktuig dat bestemd is tot personenvervoer of voorzien is om zich te verplaatsen of lasten te vervoeren boven of in de nabijheid van plaatsen waar
personen kunnen vertoeven, te doen onderzoeken en keuren door een overeenkomstig de bepalingen van titel V, hoofdstuk I, door Onze bevoegde Minister voor de controle van de hefwerktuigen erkend organisme.
Dit onderzoek moet plaats hebben vooraleer het toestel in dienst wordt gesteld en na elke omvorming ervan waardoor zijn kenmerken, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, kunnen gewijzigd worden.
Het erkend organisme gaat na :
a. of alle delen van de inrichting een voldoende weerstand vertonen door statische en bedrijfsproeven en wanneer het nodig is door alle bijkomende onderzoeksprocede's en controles, gegrondvest op de regelen der kunst ter zake ;
b. of er generlei slechte afwerking valt te bespeuren ;
c. of de werking van het toestel en zijn aanhorigheden geen enkele oorzaak van gevaar vertoont;
d. of er voldaan is aan al de reglementaire voorschriften aangaande de veiligheid.
Voor de rolbruggen, zal dit onderzoek uitgebreid worden tot de vervoerbanen.
De kettingen en soortgelijke tuigen zoals haken, ringen, sluitingen, wartels, welke verlengd, veranderd of gerepareerd zijn door lassen moeten opnieuw beproefd worden.
De in dit artikel bedoelde werktuigen mogen slechts in gebruik gesteld worden nadat het erkend organisme
een proces-verbaal heeft afgeleverd waarbij de maximum toelaatbare belasting wordt vastgesteld, waarin de datum en de uitslag van de keuringen en nazichten worden vermeld en waarbij bevestigd wordt dat het toestel met volle zekerheid kan gebruikt worden. Dit proces-verbaal zal aan de gebruiker van het heftoestel worden afgeleverd die het ter beschikking zal houden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Artikel 281 is opgeheven voor wat betreft de liften.

Artikel 281. De in voormeld artikel 280 beoogde hefwerktuigen dienen minstens om de twaalf maand onderworpen aan een nauwkeurig en volledig onderzoek, uitgevoerd door een erkend organisme.
Dit onderzoek omvat, inzonderheid, het nazien van het geraamte, van het mechanisme en van de verschillende onderdelen, van de rolbanen en, in het algemeen, van al de delen welke zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn.
Daarenboven moeten de kabels, kettingen, haken, stangen schijven zwengels, remmen, slagnokken en andere om 't even welke delen die, ten opzichte van de veiligheid, van belang zijn, ten minste om de drie maanden onderzocht worden.
Wanneer deze stukken deel uitmaken van toestellen die uitsluitend dienen voor goederenvervoer en die slechts zelden gebruikt worden, mag de frekwentie van die onderzoekingen, op eensluidend advies van het erkend organisme zodanig verminderd worden, dat gedurende de tijdsruimte begrepen tussen twee opeenvolgende onderzoekingen deze stukken niet meer gebruikt worden dan gedurende een regelmatig
gebruik van drie maanden. De tijdsruimte tussen twee onderzoeken mag evenwel geen twaalf maanden overschrijden. Dit lid is niet van toepassing op de hefwerktuigen, gebruikt voor het vervoer van goederen vergezeld door een begeleider.
Indien zij het nuttig achten, zullen de erkende organismen, zowel vóór als tijdens het gebruik, kabels en kettingen aan beproevingen onderwerpen.
Zij zullen het uitgloeien eisen van de organen waarvan het metaal ontaardingen mocht ondergaan hebben,
namelijk ten gevolge van de intensiteit of van de aard van het verrichte werk.
Het erkend organisme zal een omstandig verslag opmaken van zijn vaststellingen en gevolgtrekkingen met aanduiding van de datum van het nazicht. Dit verslag zal aan de gebruiker van het toestel overgemaakt worden, die het ten alle tijde ter beschikking zal houden van de met het toezicht van de inrichting belaste technische ambtenaar.

Artikel 281bis. Wat de hefwerktuigen betreft die gebruikt worden door het Rijk en door de instellingen van openbaar nut welke bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut in categorie A gerangschikt zijn, worden de wettelijke onderzoekingen en de controleonderzoekingen van de hefwerktuigen verricht, 't zij door ambtenaren van de Administratie van de Elektriciteit en van de Elektromechanica van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw, 't zij door een erkend organisme.

Artikel 281ter. De controle van de hefwerktuigen, die dient gedaan door de erkende organismen, mag eveneens uitgevoerd worden door personen van Belgisch publiek recht en door personen van vreemd recht die door Onze bevoegde Minister te dien einde zijn erkend

French:
Règlement général pour la protection du travail

Titre III - Dispositions particulières applicables dans certaines industries

Chapitre I: Appareils, installations, procédés de travail, communs à diverses industries

Section II. - Appareils de levage

VI. La réception avant mise en service et visites.
L'article 280 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives à la réception avant mise en service des ascenseurs et ascenseurs industriels mis sur le marché et mis en service après le 30-6-1999

Article 280.- Le chef d'entreprise est tenu de faire examiner et de faire essayer, par un organisme agréé pour le contrôle des appareils de levage par Notre Ministre compétent, conformément aux dispositions du titre V, chapitre I, tout ascenseur, monte-charge ascenseur industriel, ascenseur de chantier et monte-matériaux, et tout autre appareil de levage destiné au transport de personnes ou prévu pour se déplacer ou déplacer des charges au-dessus ou à proximité d'emplacements pouvant être occupés
par des personnes.
Cette visite doit avoir lieu avant la mise en service de l'appareil et après toute transformation de celui-ci de nature à modifier ses caractéristiques au point de vue de la sécurité de son emploi.
L'organisme agréé vérifie:
a. si toutes les parties de l'installation présentent une résistance suffisante, par des essais statiques et des essais de fonctionnement et, lorsque la chose s'avère nécessaire, par tous procédés d'investigation et de contrôle supplémentaires basés sur les règles de l'art en la matière;
b. s'il n'existe pas de malfaçon;
c. si le fonctionnement de l'appareil et de ses accessoires ne présente aucune cause de danger;
d. s'il est satisfait à toutes les dispositions réglementaires intéressant la sécurité. Pour les ponts roulants, cette visite s'étendra aux chemins de roulement.
Les chaînes et engins similaires, tels que les crochets, anneaux, boucles, émerillons qui auront été rallongés, modifiés ou réparés par soudure devront être essayés et vérifiés à nouveau. Les appareils visés au présent article ne pourront être mis en service qu'après que [[l'organisme agréé]] aura produit un procès-verbal attestant le maximum de charge autorisé, indiquant la date et le résultat des essais et vérifications et établissant que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité. Ce procèsverbal sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra à la disposition du fonctionnaire technique chargé de la surveillance.

L'article 281 est abrogé pour ce qui concerne les ascenseurs.

Article 281.- Les appareils de levage visés à l'article 280 ci-dessus font l'objet, au moins tous les douze mois, d'une visite détaillée complète effectuée par un organisme agréé. Cette visite comporte, notamment, l'inspection de la charpente,
des mécanismes et accessoires divers, des chemins de roulement, et, en général, de tous les organes accessibles sans démontage préalable.
En outre, les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et autres organes quelconques présentant un intérêt au point de vue de la sécurité, seront visités au moins tous les trois mois.
Lorsque ces pièces appartiennent à des engins qui servent exclusivement au transport de marchandises et qui ne sont utilisés que rarement, la fréquence de ces visites peut être réduite, sur avis conforme de l'organisme agréé, de telle sorte que, dans l'intervalle entre deux visites consécutives, ces pièces ne travaillent pas plus que pendant trois mois d'usage régulier. L'intervalle entre deux visites ne peut toutefois excéder douze mois. Le présent alinéa ne s'applique pas aux appareils de levage qui servent au transport de marchandises accompagnées d'un convoyeur.
S'ils le jugent utile les organismes agréés feront effectuer, tant avant la mise en service qu'en cours de service, des essais sur les câbles et chaînes.
Ils exigeront le recuit des organes dont le métal aurait pu s'altérer, notamment par suite de l'intensité ou de la nature du travail effectué.
L'organisme agréé dressera un rapport circonstancié de ses constatations et conclusions indiquant la date des vérifications.
Ce rapport sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra en tout temps à la disposition du fonctionnaire technique chargé de la surveillance de l'établissement.

Article 281bis.- En ce qui concerne les appareils de levage utilisés par l'Etat et par les organismes d'intérêt public classés dans la catégorie A par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la réception et les visites de contrôle légalement prescrites de ce règlement, sont effectuées soit par des fonctionnaires de l'Administration de l'Electricité et d'Electromécanique du
Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction, soit par un organisme agréé.

Article 281ter.- Le contrôle des appareils de levage, à assurer par des organismes agréés, peut également être fait par des personnes de droit public belge et par des personnes de droit étranger reconnues à cette fin par Notre Ministre compétent.

No comments: