AULA PARTICULAR DE INGLÊS no local e horário de sua preferência em São José dos Campos.
Aulas de Holandês - Curso de Holandês com aulas particulares em São José dos Campos, São Paulo.

European Directives / Directivas Europeia / Europese Richtlijnen

(EN) European Directives
(PT) Directivas Europeia
(NL) Europese Richtlijnen

87/404/EEC Simple pressure vessels
87/404/CEE Recipientes sob pressão simples
87/404/EEG Drukvaten van eenvoudige vorm


88/378/EEC Safety of toys
88/378/CEE Segurança dos brinquedos
88/378/EEG Veiligheid van speelgoed


89/106/EEC Construction products
89/106/CEE Produtos de construção
89/106/EEG Voor de bouw bestemde produkten


89/686/EEC Personal protective equipment
89/686/CEE Equipamentos de protecção individual
89/686/EEG Persoonlijke beschermingsmiddelen


90/384/EEC Non-automatic weighing instruments
90/384/CEE Instrumentos de pesagem de funcionamento não automático
90/384/EEG Niet-automatische weegwerktuigen


90/385/EEC Active implantable medical devices
90/385/CEE Dispositivos medicinais implantáveis activos
90/385/EEG Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen


90/396/EEC Appliances burning gaseous fuels
90/396/CEE Aparelhos a gás
90/396/EEG Gastoestellen


92/42/EEC Hot-water boilers
92/42/CEE Caldeiras de água quente
92/42/EEG Olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels


93/15/EEC Explosives for civil uses
93/15/CEE Explosivos para utilização civil
93/15/EEG Explosieven voor civiel gebruik


93/42/EEC Medical devices
93/42/CEE Dispositivos médicos
93/42/EEG Medische hulpmiddelen


94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
94/9/CE Aparelhos e sistemas de protecção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas
94/9/EG Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen


94/25/EC Recreational craft
94/25/CE Embarcações de recreio
94/25/EG Pleziervaartuigen


95/16/EC Lifts
95/16/CE Ascensores
95/16/EG Liften


96/48/EC Interoperability of the Trans-European high-speed rail system
96/48/CE Interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade
96/48/EG Interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem


96/98/EC Marine Equipment
96/98/CE Equipamentos marítimos
96/98/EG Uitrusting van zeeschepen


97/23/EC Pressure equipment
97/23/CE Equipamentos sob pressão
97/23/EG Drukapparatuur


98/37/EC Machinery
98/37/CE Máquinas
98/37/EG Machines


98/79/EC In vitro diagnostic medical devices
98/79/CE Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro
98/79/EG Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek


99/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment
99/5/CE Equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações
99/5/EG Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur


99/36/EC Transportable pressure equipment
99/36/CE Equipamentos sob pressão transportáveis
99/36/EG Vervoerbare drukapparatuur


2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons
2000/9/CE Instalações por cabo para transporte de pessoas
2000/9/EG Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer


2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
2000/14/CE Emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior
2000/14/EG Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis


2001/16/EC Interoperability of the trans-European conventional rail system
2001/16/CE Interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu convencional
2001/16/EG Interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem


2004/22/EC Measuring Instruments Directive
2004/22/CE instrumentos de medição
2004/22/EG meetinstrumenten


2004/108/EC Electromagnetic compatibility
2004/108/CE compatibilidade electromagnética
2004/108/EG elektromagnetische compatibiliteit


2006/42/EC Machinery
2006/42/CE Máquinas
2006/42/EG Machines

2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Low voltage directive
2006/95/CE Directiva baixa tensão
2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn


EN: A directive is a legislative act of the European Union which requires member states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. It can be distinguished from European Union regulations which are self-executing and do not require any implementing measures. Directives normally leave member states with a certain amount of leeway as to the exact rules to be adopted. Directives can be adopted by means of a variety of legislative procedures depending on its subject matter.

NL: Indien een richtlijn door een instelling van de EG wordt uitgevaardigd, dan zijn de lidstaten van de EG gebonden de richtlijn te implementeren in de nationale wetgeving. In de richtlijn wordt daarvoor een termijn gesteld (implementatietermijn). Ingeval een lidstaat niet binnen de termijn is overgegaan tot implementatie, dan heeft de Europese Commissie de mogelijkheid tegen de betreffende lidstaat een juridische procedure op te starten. Deze zogenoemde infractieprocedure wordt ingesteld bij het Europese Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

No comments: