AULA PARTICULAR DE INGLÊS no local e horário de sua preferência em São José dos Campos.
Aulas de Holandês - Curso de Holandês com aulas particulares em São José dos Campos, São Paulo.

Haventermen - Dutch Glossary

Soorten Havens:

Haven
Een haven is een natuurlijke of kunstmatig aangelegde, veilige ligplaats voor schepen die goederen moeten laden en/of lossen, passagiers moeten in- en/of ontschepen, reparaties moeten ondergaan of waar de schepen kunnen schuilen in afwachting van beter weer.


Een haven moet beschutting bieden tegen de elementen van de natuur (wind, golven en stromingen) en voorzien zijn van de nodige installaties voor het doel waarvoor de haven wordt gebruikt. Havens zijn de jongste decennia uitgegroeid tot meer dan louter plaatsen waar verschillende transportmodi samenkomen. Ze zijn ware logistieke knooppunten geworden van opslag, value added logistics, data-uitwisseling enz. Er zijn havens die uitsluitend bestemd zijn voor zeeschepen of voor binnenschepen, maar meestal zijn ze bestemd voor beide. Sommige havens zijn uitsluitend geschikt voor de behandeling van één soort lading. Voorbeelden daarvan zijn onder meer containerhavens, graan- en ertshavens, houthavens, petroleumhavens en stukgoedhavens.


Binnenhaven
Indien de haven overwegend bestemd is voor de behandeling van binnenschepen spreekt men van een binnenhaven.

Bunkerhaven
Bunkers zijn de brandstoffen die het schip voor de voortstuwing en de energievoorziening aan boord nodig heeft. Een bunkerhaven is een haven waar schepen uitsluitend aanmeren om die brandstoffen aan boord te nemen.

Containerhaven
Een containerhaven is een haven die speciaal is ontworpen en uitgerust voor de behandeling van containerschepen. Deze haven is uitgerust met containerkranen en wordt gekenmerkt door uitgestrekte terreinen achter de kaai, waar de containers kunnen worden gestapeld en worden overgeslagen op vrachtwagens en/of treinwagons.


Graan- en ertshaven
Graan- en ertshavens zijn havens waar granen en/of ertsen worden geladen in en/of gelost uit bulkcarriers. Kenmerkend voor dit soort haven zijn de mechanische laad- en losinstallaties zoals transporteurs, elevators, lopende banden en zware grijpers die zorgen voor een snelle behandeling en afvoer van de lading naar opslagplaatsen, silo's, spoorwagons of binnenschepen.

Houthaven
Een houthaven is speciaal ontworpen voor de overslag van ladingen hout. Vroeger werd hout dikwijls verder over rivieren getransporteerd in houtvlotten. De lading hout werd dan van het schip te water gelaten en werd al drijvend verder vervoerd via de waterwegen. Voor deze werkmethode was een groot wateroppervlak in de houthaven een noodzaak.


Industriehaven
In een industriehaven meren de schepen aan om er grondstoffen te lossen en industrieproducten te laden die bestemd zijn voor of afkomstig zijn van de lokale industrie in die haven.

Insteekhaven
Een insteekhaven is een haven die uitmondt op een kanaal of een rivier.


Jachthaven
Een jachthaven is een haven met ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Jachthavens zijn meestal ook uitgerust met installaties om pleziervaartuigen te herstellen en te onderhouden. Pleziervaartuigen kunnen er ook bevoorraden.

Noodhaven
Een noodhaven is een haven die enkel bij bijzondere omstandigheden door schepen wordt aangelopen, bijvoorbeeld om noodreparaties uit te voeren of bij het uitbreken van brand of het verlies van lading.

Olie- of petroleumhaven
Olie- of petroleumhavens zijn uitsluitend bestemd voor de behandeling van petroleumtankers. Deze havens moeten beschikken over de nodige installaties om laad- en losslangen en -leidingen aan te koppelen evenals over de nodige opslagtanks. Ze zijn meestal gebouwd in de buurt van petroleumraffinaderijen. Om veiligheidsredenen zijn deze havens meestal aangelegd op enige afstand van de bewoonde kommen. Een variant van de petroleumhaven is de LNG-haven, waar LNG (Liquified Natural Gas) of vloeibaar aardgas wordt overgeslagen.


Oorlogs- of marinehaven
Een oorlogs- of marinehaven is een vlootbasis voor oorlogsschepen.

Spoorhaven
Het vervoer per spoor gebeurt sneller dan het zeevervoer. Daarom hebben spoorwegmaatschappijen havens ingericht en uitgebaat op in zee vooruitgeschoven landsdelen en aan mondingen van rivieren. Het voordeel daarvan was dat men over een langere afstand kon genieten van het snellere landvervoer. Deze havens werden vooral gebouwd voor overslag van reizigers, poststukken en waardevolle goederen. Door de opkomst van de luchtvaart is het belang van spoorhavens sterk verminderd.

Stukgoedhaven
Stukgoed is lading die niet in bulk of in gestandaardiseerde eenheden wordt verscheept: het betreft dus goederen in losse verpakkingen (kisten, zakken, bundels, vaten, losse colli) die niet in een container of een vrachtwagen aan boord van een schip worden geladen. Een stukgoedhaven moet over voldoende opslagruimte beschikken om de goederen, in afwachting van verdere overslag, op te slaan. Stukgoederen worden meestal gelost of geladen met walkranen. Voor de overslag van zware colli is meestal een drijvende bok noodzakelijk.


Transitohaven
Een transitohaven is bestemd voor doorvoerladingen, waarbij het schip in entrepot wordt gesteld en waardoor bijgevolg geen invoerrechten moeten worden betaald op de lading aan boord.

Vissershaven
Een vissershaven is een ligplaats voor vissersschepen. Als de vis er ook wordt gelost, moeten er loodsen en kaden zijn waar de vis wordt geveild, verpakt, gekoeld en eventueel snel kan worden afgevoerd naar het binnenland.

Vloedhaven
Een vloedhaven is een haven waar schepen enkel bij vloed kunnen in- of uitvaren. Bij eb komen de schepen soms droog te staan aan de kaai.

Vluchthaven
Een vluchthaven is een haven waar schepen bij storm aanmeren om te schuilen.

Vrijhaven
Een vrijhaven is een haven die de overheid, om bijzondere redenen, van de algemene tolwetten heeft ontheven en waar dus schepen van alle naties, zonder betaling van douanerechten, kunnen binnenlopen.

Werkhaven
Een werkhaven is een ligplaats voor vaartuigen die gebruikt worden voor de uitvoering van waterbouwkundige werken. Heel dikwijls zal een werkhaven een deel zijn van een bestaande haven dat tijdelijk wordt gebruikt door de aannemers die belast zijn met de uitvoering van belangrijke herstellings- of uitbreidingswerken.

Zeehaven
Indien de haven overwegend bestemd is voor de behandeling van zeeschepen spreekt men van een zeehaven.

Havenarbeid en maritieme beroepen
Aflader (shipper)
De aflader biedt de goederen voor vervoer over zee aan het schip aan. Hij sluit de vervoersovereenkomst af met de vervoerder. Deze vervoersovereenkomst wordt het cognossement (bill of lading, B/L) genoemd. De vervrachter is vervoerder ingeval van reisbevrachting en de bevrachter is vervoerder ingeval van tijds- en naakt cascobevrachting. De aflader en de bevrachter kunnen dezelfde partij zijn.

Bevrachter (charterer)
De bevrachter is de tegenpartij van de vervrachter. Hij huurt het schip van de vervrachter voor het vervoer van goederen en/of passagiers tegen een overeengekomen prijs en tegen bepaalde voorwaarden, vastgelegd in de bevrachtingsovereenkomst (charter party).

Bootmannen
De bootmannen maken de schepen vast aan de kaai. De bootmannen nemen de meertrossen aan van het schip en leggen ze over de bolders op de kaaimuur. Het omgekeerde doen ze bij vertrek van het schip. Voor het meren van grote schepen maken de bootmannen gebruik van kleine bootjes om de zware meertrossen van het schip tot aan de kaai te varen. Eens vastgemaakt aan de bolders, worden de meertrossen aangetrokken door middel van lieren (winches) waardoor het schip tegen de kaaimuur komt te liggen.

Canvasser
Canvassers zoeken voor rederijen naar te vervoeren lading. Ze bezoeken expediteurs en verschepers van lading en proberen hen te winnen om te vervoeren met hun rederij. De canvassers volgen nauwgezet alle industriële projecten in de hoop toekomstige lading te kunnen boeken.

Douaneagent
De douaneagent is ieder fysisch of rechtspersoon die voor derden douaneformaliteiten vervult, hetzij als hoofdberoep, hetzij als bijberoep. Juridisch gezien is de douaneagent een mandataris die goederen in- en uitklaart.

Eigenaar (shipowner)
De eigenaar bezit het schip. Hij is al dan niet ook de reder en de vervrachter van het schip.

Expediteur (Forwarding Agent)
Een expediteur is een organisator van het verzenden van goederen. Dit is veel ruimer van het louter vervoer van goederen van een plaats naar een andere. Naast het eigenlijke vervoer zorgt de expediteur ook voor de afhandeling van heel wat administratieve formaliteiten zoals bijvoorbeeld het aanvragen van de nodige vergunningen, prijsvragen en –vergelijkingen, het negotiëren van prijzen en het boeken van ladingen bij rederijen, organisatie van wegvervoer, opslag van goederen, organisatie van groepage van kleine loten goederen, het vervullen van eventuele douaneformaliteiten, de coördinatie tussen alle betrokken partijen enz. Een expediteur kan men een architect van het verzenden van goederen noemen.

Havenarbeid, havenarbeider
De Wet betreffende de havenarbeid (Wet Major) bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders in de havengebieden arbeid mogen verrichten.

In het Koninklijk Besluit van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité van het havenbedrijf wordt expliciet omschreven wat moet worden verstaan onder havenarbeid:

"Alle werknemers en hun werkgevers die, in de havengebieden, als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten, d.w.z. alle behandelingen van goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens aan- of afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten geschieden in de dokken, op bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van nijverheidsinstellingen."

Kuiper
De kuiper verpakt goederen en maakt ze aldus klaar voor het zeevervoer.

Ontvanger (receiver, consignee)
De ontvanger is de partij die in het cognossement wordt aangeduid als diegene aan wie de goederen moeten worden afgeleverd. De bevrachter en de ontvanger kunnen dezelfde partij zijn.

Reder (shipowner)
De reder is hij die schepen uitrust en commercieel exploiteert. De scheepseigenaar wordt ook reder genoemd. De reder is niet noodzakelijk de eigenaar van het schip. Hij kan het schip dat hij uitrust en commercieel exploiteert ook charteren van de scheepseigenaar.

Scheepsagent (Shipping agent)
De scheepsagent is de vertegenwoordiger van een rederij in een vreemde haven. Vermits de kapitein van een schip niet alle geplogenheden kent in een vreemde haven, stelt de rederij er een lokale vertegenwoordiger aan: de scheepsagent. De scheepsagent assisteert de kapitein bij het in- en uitklaren van het schip: hij handelt alle formaliteiten af voor het schip en de lading met de diverse instanties in de haven: het loodswezen, het havenbedrijf, de douane, de goederenbehandelaars, de verschepers en ontvangers van de goederen, de expediteurs enz. Bovendien behartigt de scheepsagent eveneens de belangen van de bemanning van het schip: het bezorgen van geld aan de kapitein (veelal nodig voor het betalen van de bemanning), bij repatriëring zorgt de scheepsagent voor de nodige visa, voor vliegtuigtickets, voor het vervoer naar de luchthaven en soms voor hotelaccommodatie. De scheepsagent regelt eventuele medische hulp en bestelt voorraden en proviand voor het schip. Als de scheepsagent optreedt voor een regelmatige lijn is hij soms ook lijnagent. De lijnagent zoekt lading voor het schip. De vergoeding daarvoor bestaat uit een commissieloon.

Scheepsmakelaar (shipbroker)
De scheepsmakelaar is een tussenpersoon die in opdracht van de reder (owner’s broker) de meest voordelige mogelijkheid tot vervrachting van het schip opspoort. Hij bereidt eventueel de bevrachtingsovereenkomst (charterpartij) voor. De term ‘shipbroker’ wordt ook gebruikt in het kader van bemiddeling tot aan- en verkoop van schepen.

Schoorder
De schoorders zetten de lading vast in het schip zodat de goederen tijdens de zeereis niet kunnen verschuiven of omver vallen.

Shift
Een shift is de eenheid van (haven)arbeid. In het Belgische systeem van havenarbeid is een shift een periode van 7 uur en 15 minuten.

Stuwadoor
De stuwadoor laadt en lost schepen. Hij houdt zich ook bezig met alle aanverwante activiteiten zoals opslag, sorteren, verpakken, meten, wegen enz.

Toldeclarant
De toldeclarant geeft de goederen aan bij de douane en zorgt voor alle nodige documenten en formaliteiten in dit verband.

Vervoerscommissionair
De vervoerscommissionair treedt op als tussenpersoon tussen diegene die lading te verschepen heeft en diegene die vervoerscapaciteit ter beschikking heeft. Met andere woorden is de vervoerscommissionair de tussenpersoon tussen de verscheper en de vervoerder.

Vervrachter (owner, disponent owner)
De vervrachter verhuurt het schip aan de bevrachter voor het vervoer van goederen en/of passagiers tegen betaling van de overeengekomen prijs en tegen bepaalde voorwaarden, vastgelegd in de bevrachtingsovereenkomst (charter party).

Verzekeringsmakelaar
De verzekeringsmakelaar is een gemandateerde van de verzekerde met als taak te zoeken hoe een bepaald risico kan worden verzekerd. Hij onderhandelt over de verzekeringspremie, kiest de verzekeringsmaatschappij, beheert de verzekeringspolissen, verwittigt de verzekeringsmaatschappij bij schade en houdt toezicht op het naleven van de reglementen.

Wet Major
Zie havenarbeid.

Overige Termen:

Bakboord
Linkse kant van het schip, gezien in de richting van het vooruit varend schip. Het tegengestelde van bakboord is stuurboord.

Ballast
Ballast is een zware last dat aan boord van schepen wordt geladen om de stabiliteit te verbeteren, om het schip te trimmen (over de lengte en de breedte horizontaal te krijgen), het zeewaardiger te maken en om de schroef onder te dompelen. Meestal wordt, als ballast, zeewater geladen in tanks op de bodem van het schip of in zijtanks (“wingtanks”). In tankers wordt zeewater in de ladingtanks gepompt om het schip, wanneer er geen lading aan boord is, op de gewenste diepgang te krijgen. Ballast is ook een reis van een schip zonder dat er lading aan boord is, om het schip te positioneren voor een volgende lading of om naar een droogdok te varen.

Blauwe Steen
De “Blauwe Steen” is de symbolische benaming van de rand van de kaaimuur. Deze term wordt gebruikt bij de INCO-term FOB (Free On Board), waar de verantwoordelijkheid en de kosten overgaan van de verkoper naar de koper op het ogenblik dat de goederen de scheepsreling (of de rand van de kaaimuur) passeren. In de Vlaamse havens spreekt men in dat geval van de “Blauwe Steen”.

Bunkers
De bunkers van een schip zijn de brandstoffen die het schip aan boord neemt om te kunnen varen. De aard van de bunkers hangt af van het soort scheepsmotoren van het schip.

Cargo battens (Sparrings)
Houten latten die in het ruim, op de spanten van het schip, zijn bevestigd om te vermijden dat lading in het ruim in contact komt met de stalen wanden van het schip. De stalen wand van een schip is dikwijls vochtig door condensatie en de lading kan bijgevolg ook nat worden en beschadigd worden bij direct contact tussen de lading en de stalen wand van het ruim. In dat geval spreekt men van zweetschade aan de lading.

Classificatiemaatschappij
Alle schepen worden gebouwd naar de regels van een classificatiemaatschappij. De Classificatiemaatschappij keurt de plannen van het schip goed en houdt toezicht op de eigenlijke bouw van het schip. Daarbij wordt ook toezicht gehouden op de kwaliteit van de gebruikte materialen en op de vakbekwaamheid van de scheepsbouwers. Na voltooiing levert de classificatiemaatschappij een certificaat af, het certificaat van Klasse, voor Schip en Machinerieën. Dit klassecertificaat is de basis om het schip te verzekeren. De classificatiemaatschappijen zien ook toe op de technische staat van het schip, op de leefomstandigheden aan boord en op de veiligheid. Daarvoor geven zij, soms ook in naam van de vlaggestaat van het schip, bepaalde certificaten af.

Crude (oil)
Crude (oil) is ruwe petroleum zoals het uit de bron werd gepompt, dus vóór de raffinage.

Droogdok
Een droogdok is een dok of een bassin dat leeggepompt kan worden om er schepen in droog te zetten voor inspectie, onderhoud of herstellingswerken. Een drijvend droogdok is een ponton waarvan de dwarsdoorsnede U-vormig is. Door het ponton met ballastwater te vullen kan het worden afgezonken zodat schepen tussen de twee opstaande wanden kunnen worden gevaren. Door het ballastwater uit het dok te pompen kan het schip uit het water worden getild zodat inspectie, onderhoud of herstelling mogelijk wordt.

Dukdalf
Een dukdalf is een in het water geplaatste zware paal, gesteund door vier tot acht schoorplaten, dienend om er schepen aan vast te leggen, of tot bescherming van bruggen en sluizen.

Eastbound
De termen “eastbound” en “westbound” worden gebruikt om de richting aan te duiden waarin een schip vaart op de lijn. Een containerschip dat van Europa naar Amerika vaart, vaart “westbound”. Een schip dat van Europa naar Azië vaart “eastbound”. Een schip dat van Amerika naar Azië vaart, vaart “westbound”.

Fender
Een fender is een cilindervormig kussen dat aan de kaaimuur wordt bevestigd of overboord wordt gehangen van een schip ter voorkoming van beschadiging van de scheepshuid tegen de kaaimuur of tegen een ander schip. Synoniem is stootkussen.

Goedkope vlag
Ieder schip wordt in een land geregistreerd. Het land van registratie is de nationaliteit van het schip. De nationaliteit heeft een zeer belangrijke invloed op de exploitatievoorwaarden van het schip. Door zijn nationaliteit is het schip onderworpen aan de wetten van het land waarvan het de vlag voert. De nationale politiek ter bevordering of bescherming van de koopvaardijvloot van de vlag zal de exploitatie beïnvloeden. Bovendien geniet het schip van de politieke bescherming, maar draagt ook de gevolgen van de conflicten waarin het land in gemengd is. Sommige landen bieden zeer gunstige voorwaarden aan voor het voeren van hun vlag, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling van belastingen, tegen de betaling van een registratierecht en een jaarlijks recht op basis van de tonnenmaat. Men zegt dat schepen die varen onder de vlag van één van die landen varen onder een goedkope vlag omdat de kostprijs om onder die vlag te varen lager is.

Intermodaal vervoer
Vervoer waarbij verschillende modi worden gecombineerd in één traject, zonder tussentijdse bewerkingen op de goederen.

Laadboom
Beweegbare mast aan boord van een schip waarmee goederen kunnen worden geladen en gelost.

Landbrug
Het traject van het vervoer van goederen tussen twee havens kan soms worden onderbroken door het vervoer van de goederen over land, met het oog op het verlagen van de kostprijs en/of het verkorten van de totale reistijd tegenover een volledige zeereis. Het deel van het vervoer over land noemt men een landbrug. Bijvoorbeeld goederen uit Japan, bestemd voor Europa, worden per schip van Japan naar de westkust van de Verenigde Staten verscheept, per trein van de westkust naar de oostkust vervoerd om vervolgens opnieuw per schip te worden verscheept naar Europa.

Loop
Een “loop” van een regelmatige lijndienst is één volledige rotatie vanuit de eerste laadhaven, via de diverse vaste laad- en loshavens terug naar de eerste laadhaven. Sommige regelmatige lijnen tussen twee gebieden bestaan uit verschillende “loops”, waarbij al dan niet dezelfde havens worden aangedaan.

Modal shift
De modal shift is het overhevelen van goederenstromen van het wegvervoer naar andere vervoerwijzen zoals het spoorvervoer, de binnenvaart, de kustvaart of het pijpleidingenvervoer.

Modal split
De model split is de verdeling van de goederenstromen over verschillende vervoerwijzen, zoals de weg, het spoor, de binnenvaart, de kustvaart en het pijpleidingenvervoer.

Modus
De vervoermodus is de wijze van vervoer zoals het wegvervoer, het spoorvervoer, het zeevervoer, de binnenvaart, de kustvaart, het pijpleidingenvervoer.

Multimodaal vervoer
Vervoer waarbij verschillende vervoermodi in overweging worden genomen en eventueel worden gecombineerd.

Rangeerstation of vormingsstation
Een rangeerstation of vormingsstation is een spoorwegemplacement waar treinen of losse wagons worden gesplitst en opnieuw samengevoegd.

Reach-Stacker
Een reach-stacker is een heftoestel waarmee containers kunnen worden gestapeld of worden geladen of gelost op of van opleggers en spoorwagons. Door middel van een telescopische hydraulische arm, die voorzien is van een spreader, kunnen de containers zeer hoog worden gestapeld (sommige toestellen kunnen de containers tot tien hoog stapelen).

RMG (Rail Mounted Gantry)
Een RMG (Rail Mounted Gantry ) is een heftoestel waarmee containers worden geladen op of gelost van spoorwagons. Het is een portaalkraan die meestal op rails rijdt en wordt opgesteld over een spoorbundel op een containerterminal. De containers worden door de RMG langszij de spoorbundel geplaatst, waarna ze door straddle carriers verder worden vervoerd naar het opslagterrein. RMG’s worden soms ook ingezet op opslagterreinen van containerterminals voor het stockeren van containers in grote blokken. In dat geval rijden de RMG’s op luchtbanden.

Sas
Deel van een sluis dat zich bevindt tussen de stroomopwaartse en stroomafwaartse sluisdeuren en waartussen de schepen tijdens het veranderen van het waterpeil in de sluis aanmeren. Synoniem is kolk of sluiskolk.

Stuurboord
Rechtse kant van het schip, gezien in de richting van het vooruit varend schip. Het tegengestelde van stuurboord is bakboord.

Swap body
Een swap body (wissellaadbak) is een standaardvrachtcontainer die gewoonlijk te licht gebouwd is om te worden gestapeld, of om vanaf de bovenkant te worden opgetild, en dit in tegenstelling tot de meer wijdverspreide ISO-containers. Wisselbakken worden normaal gebouwd uit minder en/of lichtere materialen om te besparen op de aankoopkosten en op de brandstofkosten. Wissellaadbakken zijn meestal zo gebouwd dat de externe en interne afmetingen gelijk zijn aan die van standaard ISO-containers. Op die manier kunnen ze vervoerd worden met hetzelfde type vrachtwagen, oplegger en treinwagon als die voor IS-containers. Soms worden de afmetingen van de wissellaadbakken afgestemd op een specifieke regio. Heel dikwijls zijn de chassis van wissellaadbakken voorzien van opvouwbare poten, om de wissel van de laadbak van de ene vrachtwagen naar de andere te vergemakkelijken en om de laadbak ter bestemming te kunnen achterlaten zonder dat daarvoor een hijstoestel nodig is. De wissellaadbakken hebben vaak meer deuren of glijdende panelen dan de standaard ISO-containers, waardoor het lossen en laden sneller en gemakkelijker gaat. Veel wisselbakken hebben enkel een zwaar gordijn aan de zijkanten om de lading te beschermen. Sommige containerschepen en containerterminals zijn voorzien van speciale stalen frames of rekken, om wissellaadbakken op elkaar te stapelen, zonder dat daarbij het gewicht van de hoger geplaatste containers of wissellaadbakken op de wissellaadbakken rust.

Transtainer
Een transtainer is een heftoestel waarmee containers worden geladen op of gelost van spoorwagons. Het is een portaalkraan die meestal op rails rijdt en wordt opgesteld over een spoorbundel op een containerterminal. De containers worden door de transtainer langszij de spoorbundel geplaatst, waarna ze door straddle carriers verder worden vervoerd naar het opslagterrein. Transtainers worden soms ook ingezet op opslagterreinen van containerterminals voor het stockeren van containers in grote blokken. In dat geval rijden de transtainers op luchtbanden.

Unimodaal vervoer
Vervoer waarbij slechts één vervoermodus wordt gebruikt voor het vervoer op één traject.

Westbound
De termen “eastbound” en “westbound” worden gebruikt om de richting aan te duiden waarin een schip vaart op de lijn. Een containerschip dat van Europa naar Amerika vaart, vaart “westbound”. Een schip dat van Europa naar Azië vaart “eastbound”. Een schip dat van Amerika naar Azië vaart, vaart “westbound”.

Zwaaien
Zwaaien is een scheepsmanoeuvre waarbij het schip om zijn as draait om van richting te veranderen. Een deel van een haven dat speciaal voor het zwaaien van schepen is aangelegd noemt men een zwaaikom.

No comments: